Nayohana 14:2-3
Ufilipi 3:20-21
Mitheko 1:11
Aebraniya 11:16
Nayohana 14:1-3
Namatayo 18:15-18
Nayohana 14:28
Mitheko 4:12
Nayohana 3:13
Upatakulhelhiya 21:1-4
1 Natim 3:15
Nayohana 14:6
Namako 6:3
Ufilipi 3:21
Nayohana 1:12
1 Ukorintho 13:12
Nayohana 3:3-5
Aebraniya 12:14
Upatakulhelhiya 21:1-2
1 Ukorintho 15:40-49
Luka 24:39
65:17-25
Aebraniya 9:27
Ufilipi 1:21-23
Uefeso 1:22-23
1 Ukorintho 1:10
Nayohana 8:12
1 Napeturo 3:15
Luka 5:10
Nayakhobo 5:16
2 Natim 2:2
Upatakulhelhiya 12:1
Nayohana 6:51
2 Ukorintho 5:8
Luka 10:16
Nayohana 16:13
1 Nayohana 4:6
Nayohana 21:15-19
Namatayo 6:14
Namatayo 24:37-41
1 Natim 2:4
1 Uthesalonike 4:17
1 Nayohana 5:13
Arumi 8:28
Nayohana 5:24
1 Ukorintho 10:13
Namatayo 25:46
Luka 23:43
35:5-6
1:11