2 Natim 4:2
Mitheko 20:28
Aebraniya 13:17
Nayakhobo 3:1
3:15
23:27
Uefeso 4:11-12
1 Napeturo 5:1-4
Natito 1:5-9
34:1-10
1 Natim 3:1-13