Namatayo 11:27-30
Nayohana 6:63-65
Namatayo 11:28
1:18
55:1-3
Namatayo 15:7-9
Namako 10:13-16
Nayakhobo 4:6-8
2 Ukorintho 5:17
Nayohana 5:24
Arumi 12:1-2
Aebraniya 12:1
25:44
32:8-10
29:13
Nayohana 5:40
Nayohana 6:44-45
Nayohana 7:37-39
Aebraniya 4:14-16
Upatakulhelhiya 22:16-17
Nayohana 6:37
Upatakulhelhiya 22:17
13:6-8
Upatakulhelhiya 12:9
Ufilipi 1:6
Upatakulhelhiya 21:4
Aebraniya 10:19-22
2:32
104:9
6:12
8:9
9:11
7:20
8:5
31:30