28:20
1 Ukorintho 10:13
8:57
1 Napeturo 5:7
2 Natim 1:7
4:31
31:6-8
28:15
Aebraniya 4:16
Aebraniya 13:4-6
1:5-9
7:8
Namatayo 28:20
55:22
94:14
Upatakulhelhiya 3:10
Arumi 8:28
Ufilipi 4:6-7
73:23-26
41:10-13