Uefeso 2:8-9
Natito 2:11
Arumi 11:6
Mitheko 15:11
Aebraniya 4:16
Mitheko 20:32
Nayakhobo 4:6
Uefeso 1:7
Arumi 5:1-2
Natito 3:7
Arumi 3:20-24
Nayohana 1:17
2 Natim 2:1
2 Natim 1:9
2 Ukorintho 12:9
Arumi 3:24
Mitheko 20:24
1 Napeturo 5:10
Uefeso 2:4-9
Arumi 2:8-10
1 Ukorintho 15:10
Uefeso 2:5
Natito 2:11-12
2 Ukorintho 12:8-9
Nayohana 1:14
Uefeso 4:7
2 Napeturo 1:2
Arumi 1:7
Arumi 5:17
Nayohana 1:16
Natito 2:11-14
Arumi 5:2
2 Ukorintho 6:1
2 Uthesalonike 1:12
1 Natim 1:13-16
Arumi 6:23
Arumi 3:23
2 Ukorintho 9:8
Nayakhobo 2:8
1 Nayohana 5:3
2 Napeturo 3:9
Mitheko 2:38
Arumi 3:27
Nayakhobo 2:12
Arumi 7:12
Arumi 1:16