2 Natim 1:7
Uefeso 6:4
10:17
12:1
13:1
13:24
22:6
22:15
29:15-17
Upatakulhelhiya 3:19
Natito 1:8
23:13-14
Aebraniya 12:10-11
5:17-18
3:11-12
8:5-6
1 Ukorintho 9:25-27
2 Ukorintho 7:9-11
94:12-14
Aebraniya 12:5-9
Uefeso 6:1-9