11:3
28:6
1 Napeturo 3:16
12:22
21:3
2 Ukorintho 8:21
Nayohana 14:6
4:25-27
Aebraniya 13:18
Luka 6:31
41:11-12
Ufilipi 4:8
26:7