24:14
86:5
145:9
Luka 6:36
Uefeso 2:4
Natito 3:5
Aebraniya 4:16
1 Nayohana 1:3