1:16
51:7
1 Nayohana 1:7-9
36:25
51:10
Mitheko 9:1-31
23:12-14
20:9
Ufilipi 4:8
73:1
Upatakulhelhiya 1:5
2 Ukorintho 7:1
19:28
20:13
2 Napeturo 3:8
2 Ukorintho 5:17
Namatayo 23:25-28
Luka 6:31
1 Ukorintho 10:13
Namatayo 23:26
Namatayo 5:8
18:4
19:14
23:12
Arumi 5:8
1 Natim 4:12
2 Ukorintho 6:14-18
Mitheko 9:1-20
1 Ukorintho 15:29
18:22
Arumi 1:26-27
1 Ukorintho 14:40
Namatayo 7:18-23
Nayohana 5:39-40