1 Nayohana 4:17
1 Nayohana 5:14
32:8
Uefeso 3:12
Aebraniya 4:16
32:17
17:7
6:16
Ufilipi 1:6
Ufilipi 4:13
3:26-32
20:7
Ufilipi 3:3-5
2 Ukorintho 3:1-4