1 Natim 2:5
2 Natim 3:16
Mitheko 17:28
Ukolosai 2:9
3:14
1:26
Aebraniya 4:12
Nayohana 4:24
19:28
Namatayo 12:40
Upatakulhelhiya 1:4
Natito 1:12
1 Ukorintho 15:33
1 Nayohana 5:7-9
Nayohana 3:16-18