Ukolosai 1:16
4:19
17:3
Uefeso 2:19
Uefeso 6:12
12:49
22:21
23:9
1:4-7
1:26
2:1
Aebraniya 11:13
Aebraniya 13:2
13:5
45:12
60:8
24:22
9:6
97:6
1 Napeturo 2:11
Mitheko 19:35
Upatakulhelhiya 12:12
Upatakulhelhiya 13:1
9:2-3
19:33-34
Upatakulhelhiya 9:7-11
6:1-22
1:1-28