20:14
101:3
Namatayo 5:28
1 Ukorintho 6:13
2 Natim 2:22
1 Nayohana 2:16
6:25
Ugalatia 5:16
Arumi 8:6
Nayakhobo 1:14-15