2 Uthesalonike 2:3
9:27
1 Natim 4:1
Aebraniya 3:12
Luka 8:13
Aebraniya 6:4-6
2 Napeturo 2:20-22
Aebraniya 10:26-29
2 Natim 4:3-4
Nayohana 15:6
1 Natim 4:1-2
2 Napeturo 2:1
Namatayo 24:10-12
2 Napeturo 3:17
Nayohana 6:66
2 Napeturo 2:17
1 Natim 4:1-3
1 Ukorintho 10:12
Namatayo 24:9-10
Namatayo 26:14-16
1 Natim 1:19-20
1 Nayohana 2:19
Aebraniya 10:25-31
17:5-6
3:20
18:24
Namatayo 13:20-21
1 Ukorintho 9:27
Aebraniya 6:4-8
Mitheko 21:21
Ugalatia 5:4
1 Ukorintho 6:9
Aebraniya 10:26
Namatayo 13:41
2 Natim 4:3
2 Uthesalonike 2:3-4
Nayohana 1:14
13:13
1 Natim 4:10
1 Napeturo 3:17
1 Uthesalonike 2:3
32:15
18:26
1 Natim 4:2
Namako 10:11
Luka 22:3-6
Namatayo 12:31-32