دانيال ۱۱:۳۱
دانيال ۱۲:۱۱
تثنييه ۲۲:۵
تثنييه ۲۳:۱۸
تثنييه ۲۴:۴
اشعيا ۱:۱۳
لاويان ۷:۱۸
لاويان ۱۸:۲۲
امثال ۱۱:۱
امثال ۱۱:۲۰
امثال ۱۲:۲۲
امثال ۱۵:۸
امثال ۱۵:۲۶
امثال ۱۶:۵
امثال ۱۷:۱۵
امثال ۲۰:۱۰
امثال ۲۰:۲۳
امثال ۲۸:۹
مکاشفه ۲۱:۲۷
مرقس ۱۳:۱۴
متی ۲۴:۱۵
روميان ۱:۲۶-۲۷
لاويان ۲۰:۱۲-۱۳
امثال ۶:۱۶-۲۰