متی ۱۲:۲۴
مرقس ۳:۲۲
متی ۱۰:۲۵
متی ۱۲:۲۷
لوقا ۱۱:۱۵-۱۹
دوم پادشاهان ۱:۱-۳
لوقا ۱۱:۱۸
مرقس ۳:۲۰-۳۰
دوم پادشاهان ۱:۱۶
پيدايش ۱:۱
متی ۹:۳۴
مکاشفه ۲۱:۲۰
ايوب ۲:۱۱
دوم پادشاهان ۱:۶
يوحنا ۱:۱
لوقا ۱۱:۱۹
سفر خروج ۶:۲۳
لوقا ۳:۱
پيدايش ۱۰:۱۰
پيدايش ۱۴:۱
تثنييه ۱۴:۵
روت ۱:۲
نحيميا ۱:۱
استر ۱:۱
اول پادشاهان ۱:۲
مکاشفه ۱۶:۱۶
اشعيا ۳۴:۱۴
متی ۲۲:۳۷
مرقس ۳:۱-۶
مرقس ۱۰:۴۶-۵۲
دانيال ۱:۷
داوران ۴:۶
دوم پادشاهان ۱۹:۳۷
حزقيال ۲۳:۴
ارمييا ۱:۱
پيدايش ۱۰:۲۲
عزرا ۴:۷
متی ۱۰:۳
اعمال رسولان ۲:۹
لاويان ۱۱:۵
جامعه ۱:۱
سفر خروج ۳۰:۳۴
ايوب ۹:۹
اعمال رسولان ۶:۵
مکاشفه ۱:۱۱
اول پادشاهان ۸:۱۳
مرقس ۳:۲۳
يشوع ۲۴:۱۵