متی ۲۷:۳-۴
متی ۶:۱۴-۱۵
مرقس ۱۱:۲۵
متی ۷:۱۲
عبرانيان ۴:۱۵
پيدايش ۱۲:۳
روميان ۳:۲۳