متی ۱:۱۸-۲۳
لوقا ۲:۷-۲۱
متی ۲:۱-۱۲
غلاطيان ۴:۴
لوقا ۲:۱-۴
مکاشفه ۱۲:۱-۵