متی ۵:۱۴-۱۶
متی ۷:۱-۵
متی ۹:۱۶-۱۷
متی ۱۲:۲۴-۳۰
متی ۱۳:۱-۲۳
متی ۱۳:۲۴-۳۰
متی ۱۳:۳۱-۳۲
متی ۱۳:۳۳-۳۴
متی ۱۳:۴۴
متی ۱۳:۴۵-۴۶
متی ۱۳:۴۷-۵۰
متی ۱۵:۱۰-۲۰
متی ۱۸:۱۰-۱۴
متی ۱۸:۲۳-۳۵
متی ۲۰:۱-۱۶
متی ۲۱:۲۸-۳۲
متی ۲۱:۳۳-۴۵
متی ۲۲:۱-۱۴
متی ۲۴:۳۲-۳۵
متی ۲۴:۴۵-۵۱
متی ۲۵:۱-۱۳
متی ۲۵:۱۴-۳۰