اول تواريخ ۲۹:۹
دوم قرنتيان ۹:۷
اعمال رسولان ۲۰:۳۵
تثنييه ۱۶:۱۷
عبرانيان ۱۳:۱۵-۱۶
لوقا ۶:۳۸
لوقا ۱۶:۱۰
ملاکی ۳:۱۰
متی ۲۳:۲۳
امثال ۱۱:۲۴
امثال ۲۸:۲۷
مزامير ۴:۵
روميان ۱۲:۱
امثال ۳:۹-۱۰
لوقا ۱۲:۳۳-۳۴
متی ۶:۱۹-۲۱
متی ۶:۳۱-۳۳
مزامير ۹۶:۷-۹
مرقس ۱۲:۴۱-۴۴
لوقا ۲۱:۱-۴
ملاکی ۳:۸-۱۲