مرقس ۱۰:۱۹
لوقا ۱۸:۲۰
متی ۲۲:۳۴-۴۰
روميان ۱۳:۹
متی ۱۹:۱۶-۱۹
متی ۲۲:۳۶-۴۰
متی ۱۰:۱۷-۲۲
روميان ۱۳:۸-۱۴
مرقس ۱۲:۲۸-۳۴
سفر خروج ۳۴:۲۸
تثنييه ۴:۱۳
تثنييه ۱۰:۴
تثنييه ۵:۷-۲۲
تثنييه ۶:۲۱
تثنييه ۱۰:۱-۵
سفر خروج ۲۰:۱-۱۷
سفر خروج ۲۴:۱۲
سفر خروج ۳۴:۱۰-۲۹
تثنييه ۶:۴-۹
سفر خروج ۲۰:۲-۱۷
سفر خروج ۳۱:۱۸
يوحنا ۱۴:۱۵
متی ۱۹:۱۸
يوحنا ۱۵:۱۰
متی ۵:۱۷
سفر خروج ۳۲:۱۵
يوحنا ۱۵:۱۲-۱۷
سفر خروج ۳۲:۱۶
سفر خروج ۳۴:۲۷