دوم پادشاهان ۵:۱۰
تثنييه ۵:۱۲
سفر خروج ۲۲:۳۰
يوحنا ۶:۳۵
متی ۲۶:۲۶
اعداد ۴:۷
يشوع ۶:۳-۴
پيدايش ۲:۱-۳
پيدايش ۹:۱۲-۱۶