1 Peter 4:3
1 Timoteoske 5:23
Ecclesiastes 9:7
Efežanenge 5:18
Proverbs 20:1
Proverbs 23:31
Rimanenge 13:13
Proverbs 31:4-5
Psalms 104:14-15
1 Korinťanenge 10:23-24
Isaiah 62:8-9
Galaťanenge 5:19-21
1 Korinťanenge 9:19-23
Rimanenge 14:15-21
Jan 2:3-11