2 Corinthians 12:20
Ephesians 4:29
Exodus 23:1
James 1:26
James 4:11
Leviticus 19:16
Proverbs 10:18-19
Proverbs 11:9-13
Proverbs 16:28
Proverbs 17:9
Proverbs 18:8-21
Proverbs 20:19
Proverbs 26:20
Psalms 34:13
Psalms 41:7
Psalms 141:3
Proverbs 18:6-7
1 Timothy 5:13-14
1 Timothy 3:9-11
Proverbs 26:20-22
Romans 1:29-32
Titus 2:2-5
Romans 1:28-32