වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
ගලාති 2:10
ශුද්ධවර මතෙව් 19:21
ශුද්ධවර ලූක් 12:33-34
ශුද්ධවර ලූක් 14:12-14
ශුද්ධවර ලූක් 6:20-21
2 කොරින්ති 8:9
ජාකොබ් 2:5
ශුද්ධවර මාක් 14:7
හිතෝපදේශ 19:17
හිතෝපදේශ 22:9
හිතෝපදේශ 14:31
හිතෝපදේශ 28:27
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 15:11
හිතෝපදේශ 21:13
ශුද්ධවර ලූක් 6:38
ශුද්ධවර මතෙව් 5:42
ජාකොබ් 1:27
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 19:9-10
1 ජොහන් 3:17
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 15:7-8
ශුද්ධවර මතෙව් 25:31-46
යෙසායා 25:4
ක්‍රියා 20:35
හිතෝපදේශ 29:7
ගීතාවලිය 140:12
ජෙරමියා 22:16
1 සාමුවෙල් 2:8
ශුද්ධවර ලූක් 3:11
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 25:35
හිතෝපදේශ 22:22-23
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 19:15
හිතෝපදේශ 31:8-9
ගීතාවලිය 12:5
ගීතාවලිය 35:10
එපීස 4:28
එසකියෙල්ගේ 16:49
යෙසායා 58:6-7
හිතෝපදේශ 17:5
1 ජොහන් 3:17-18
ශුද්ධවර මතෙව් 25:40
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 15:10-11
යෙසායා 61:1
ගලාති 6:2
හෙබ්‍රෙව් 13:16
රෝම 12:13
ශුද්ධවර ලූක් 3:10-11
යෙසායා 41:17
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 15:7
එසකියෙල්ගේ 22:29