වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
දානියෙල් 9:3-10
එස්රා 9:5-7
එසකියෙල්ගේ 22:28-31
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 9:18-29
නික්මයාම 32:11-13
නික්මයාම 32:31-32
නෙහෙමියා 1:1-11
ගීතාවලිය 85:6
ගීතාවලිය 22:27
ගීතාවලිය 51:10
ගීතාවලිය 80:18
හබක්කුක් 3:2
යෙසායා 57:15
2 වංශාවලියේ 7:14
ජාකොබ් 4:8
එසකියෙල්ගේ 37:11-15
ක්‍රියා 2:17-18
2 තිමෝති 4:3-4
එපීස 5:14
ශුද්ධවර මතෙව් 6:33
ක්‍රියා 2:38
ක්‍රියා 3:19-21
එසකියෙල්ගේ 18:21-33
ජෙරමියා 31:17-20
වීරාවලිය 10:1-18
ජෝබ් 42:6
ජෝවෙල් 1:10-20
ජෝනා 3:9-10
ශුද්ධවර ලූක් 15:7
ශුද්ධවර මාක් 1:15
ශුද්ධවර මතෙව් 3:6
ශුද්ධවර මතෙව් 11:20-24
1 පේදුරු 4:17
1 පේදුරු 5:10
එපීස 1:18
හොසියා 6:2
යෙසායා 49:8
ජෙරමියා 33:11
ගීතාවලිය 51:12
ගීතාවලිය 71:20
රෝම 6:4
විලාප ගී 5:20-21
මලාකි 4:5-6
ගීතාවලිය 80:17-19