වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
ශුද්ධවර මතෙව් 5:4
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 31:8
ශුද්ධවර මතෙව් 11:28
යෙසායා 41:10
1 පේදුරු 5:7
1 කොරින්ති 10:13
ගීතාවලිය 30:5
ගීතාවලිය 34:18
හිතෝපදේශ 12:25
1 පේදුරු 5:6-7
ගීතාවලිය 23:4
රෝම 12:2
ගීතාවලිය 38:9
ධර්මදේශකයා 1:18
එළිදරව්ව 21:3-4
ධර්මදේශකයා 11:10
රෝම 12:15
ජෝවෙල් 2:12
එළිදරව්ව 7:16-17
ජෝබ් 1:20-21
එපීස 4:30
නික්මයාම 20:17
2 කොරින්ති 7:10
යෙසායා 53:3
ශුද්ධවර මතෙව් 27:46
1 පේදුරු 1:6-7
පිලිප්පි 4:7
රෝම 8:18
හෙබ්‍රෙව් 10:24-25
2 කොරින්ති 1:3-4
ශුද්ධවර මතෙව් 22:36-40
ශුද්ධවර ජොහන් 10:10
එළිදරව්ව 21:4
හෙබ්‍රෙව් 13:5
පිලිප්පි 4:6-7