වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 තිමෝති 6:20
ශුද්ධවර ලූක් 11:52
රෝම 2:20
උත්පත්ති 2:4-25
එළිදරව්ව 11:15-18
කොලොස්සි 1:15-16
එළිදරව්ව 1:5
එළිදරව්ව 5:6
එළිදරව්ව 13:14
එළිදරව්ව 17:18
ජෝබ් 26:7
යෙසායා 40:22
උත්පත්ති 1:1-3
ධර්මදේශකයා 1:13-17
උත්පත්ති 2:4
දානියෙල් 12:4
යෙසායා 42:5
ජෝබ් 26:7-14
ගීතාවලිය 104:5
ගීතාවලිය 104:9
යෙසායා 45:12
අාමොස් 9:6
උත්පත්ති 6:12
උත්පත්ති 8:9
උත්පත්ති 9:11
යෙසායා 11:12
දානියෙල් 12:1-3
යෙසායා 51:13
ජෙරමියා 10:12
යෙසායා 55:10
උත්පත්ති 10:25
ජූද් 1:9
කොලොස්සි 1:15
1 තෙසලෝනික 4:16
එළිදරව්ව 3:14
යෙසායා 9:6
දානියෙල් 11:1
ගීතාවලිය 22:16
ජෝබ් 28:25
ජෝබ් 38:16
ධර්මදේශකයා 1:7
ශුද්ධවර ජොහන් 1:18
උත්පත්ති 1:6-8