වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 කොරින්ති 7:21
1 පේදුරු 2:16-18
1 තිමෝති 1:10
1 තිමෝති 6:1
කොලොස්සි 3:22
කොලොස්සි 4:1
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 23:15
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 24:7
එපීස 6:5-9
නික්මයාම 21:2
නික්මයාම 21:7-32
ගලාති 3:28
ගලාති 5:1
නික්මයාම 21:16
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 25:39
ශුද්ධවර ලූක් 4:18
පිලෙමොන් 1:16
හිතෝපදේශ 22:16
තීතස් 2:9-10
ශුද්ධවර ලූක් 12:47-48
නික්මයාම 21:20-27
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 23:15-16
1 තිමෝති 6:1-2
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 25:44-46
නික්මයාම 21:2-11
එපීස 6:5-9
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 15:12-18
නික්මයාම 21:1-36
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 25:1-55