වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
රෝම 6:23
ක්‍රියා 25:11
එළිදරව්ව 21:8
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 20:10-13
නික්මයාම 21:12-17
නික්මයාම 22:19
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 22:24
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 13:5
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 24:16
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 21:18-21
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 17:6
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 20:27
ගණන් කථාව 15:32-36
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 20:2-9
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 24:17
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 17:12
නික්මයාම 21:14
උත්පත්ති 9:6
නික්මයාම 20:13
රෝම 13:1-7
ශුද්ධවර ජොහන් 8:3-11
ශුද්ධවර මතෙව් 5:17
උත්පත්ති 9:5-6
ශුද්ධවර මතෙව් 5:38-39
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 22:22
රෝම 12:19
රෝම 13:9
ශුද්ධවර මතෙව් 7:5
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 20:14
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 21:9
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 24:14-23
2 සාමුවෙල් 12:13
රෝම 5:8
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 5:17
ශුද්ධවර ලූක් 23:33
ශුද්ධවර මතෙව් 7:1