වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 කොරින්ති 13:6
1 ජොහන් 5:19
1 රාජාවලියේ 14:9
1 රාජාවලියේ 17:13
1 පේදුරු 3:9
1 සාමුවෙල් 12:20
1 සාමුවෙල් 15:23
1 තෙසලෝනික 5:22
2 වංශාවලියේ 29:6
2 තිමෝති 2:22
යෙසායා 5:20
යෙසායා 32:6
ශුද්ධවර ජොහන් 3:20
වීරාවලිය 2:19
ජෝබ් 4:8
හිතෝපදේශ 3:7
හිතෝපදේශ 4:16
හිතෝපදේශ 8:13
හිතෝපදේශ 10:29
හිතෝපදේශ 12:20
ගීතාවලිය 7:14
ගීතාවලිය 28:3
ගීතාවලිය 37:9
ගීතාවලිය 50:19
ගීතාවලිය 73:7
ගීතාවලිය 141:4
රෝම 6:12
රෝම 12:21
ශුද්ධවර මාක් 7:21-22
ශුද්ධවර මතෙව් 12:34-35
ජාකොබ් 1:13-14
ජාකොබ් 3:6-8
රෝම 2:29-32
රෝම 2:8-12
එපීස 6:12-16
හිතෝපදේශ 14:16-22
රෝම 7:19-25
ශුද්ධවර මතෙව් 13:36-43
හිතෝපදේශ 6:12-19
උත්පත්ති 6:1-8
1 තිමෝති 6:2-10
ගීතාවලිය 34:13-21
ගීතාවලිය 52:1-9
ධර්මදේශකයා 9:3-12
ගීතාවලිය 10:2-12
හිතෝපදේශ 16:17-27
ගීතාවලිය 36:1-12
හිතෝපදේශ 1:8-19
යෙසායා 59:4-15
ජෙරමියා 18:8-20
හිතෝපදේශ 11:6-27
ජෝබ් 15:1-35