වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
ජූද් 1:9
දානියෙල් 10:13-21
දානියෙල් 12:1
1 තෙසලෝනික 4:16
දානියෙල් 9:21
දානියෙල් 8:11-16
එළිදරව්ව 12:7-9
ශුද්ධවර ලූක් 1:26
හෙබ්‍රෙව් 1:14
ජෝෂු 5:13-15
ශුද්ධවර මතෙව් 18:10
නික්මයාම 3:2
එළිදරව්ව 1:4
ශුද්ධවර මතෙව් 22:30
ජෝබ් 1:6
ශුද්ධවර ලූක් 20:36