වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
ශුද්ධවර මතෙව් 12:24
ශුද්ධවර මාක් 3:22
ශුද්ධවර මතෙව් 10:25
ශුද්ධවර මතෙව් 12:27
ශුද්ධවර ලූක් 11:15-19
2 රාජාවලියේ 1:1-3
ශුද්ධවර ලූක් 11:18
ශුද්ධවර මාක් 3:20-30
2 රාජාවලියේ 1:16
උත්පත්ති 1:1
ශුද්ධවර මතෙව් 9:34
එළිදරව්ව 21:20
ජෝබ් 2:11
2 රාජාවලියේ 1:6
ශුද්ධවර ජොහන් 1:1
ශුද්ධවර ලූක් 11:19
නික්මයාම 6:23
ශුද්ධවර ලූක් 3:1
උත්පත්ති 10:10
උත්පත්ති 14:1
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 14:5
රූත් 1:2
නෙහෙමියා 1:1
එස්තර් 1:1
1 රාජාවලියේ 1:2
එළිදරව්ව 16:16
යෙසායා 34:14
ශුද්ධවර මතෙව් 22:37
ශුද්ධවර මාක් 3:1-6
ශුද්ධවර මාක් 10:46-52
දානියෙල් 1:7
වීරාවලිය 4:6
2 රාජාවලියේ 19:37
එසකියෙල්ගේ 23:4
ජෙරමියා 1:1
උත්පත්ති 10:22
එස්රා 4:7
ශුද්ධවර මතෙව් 10:3
ක්‍රියා 2:9
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 11:5
ධර්මදේශකයා 1:1
නික්මයාම 30:34
ජෝබ් 9:9
ක්‍රියා 6:5
එළිදරව්ව 1:11
1 රාජාවලියේ 8:13
ශුද්ධවර මාක් 3:23
ජෝෂු 24:15