වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
එළිදරව්ව 21:8
එළිදරව්ව 18:23
එළිදරව්ව 9:21
එළිදරව්ව 22:15
නික්මයාම 7:11
එසකියෙල්ගේ 13:18-21
යෙසායා 47:12
දානියෙල් 1:20
දානියෙල් 2:2
නික්මයාම 8:18-19
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 18:10
නික්මයාම 22:18
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 19:31
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 20:27
1 රාජාවලියේ 21:6
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 19:26
මීකා 5:12
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 20:6
මලාකි 3:5
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 18:10-11
2 රාජාවලියේ 23:24
යෙසායා 2:6
ගලාති 5:20
යෙසායා 8:19
ජෙරමියා 27:9
ගණන් කථාව 23:23
සෙකරියා 10:2
යෙසායා 57:3
නාහුම් 3:4
1 සාමුවෙල් 15:23
ගීතාවලිය 58:5
යෙසායා 47:13
2 රාජාවලියේ 5:11
නික්මයාම 15:25
වීරාවලිය 6:36
උත්පත්ති 44:5
ක්‍රියා 8:9-24
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 18:9-14
වීරාවලිය 17:2
යෙසායා 44:25
2 වංශාවලියේ 33:6
මීකා 3:7
යෙසායා 19:3
ක්‍රියා 19:18-19
ක්‍රියා 8:9
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 18:10-12
ගලාති 5:19-21
යෙසායා 3:18-20