වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
ගලාති 3:28
1 තිමෝති 2:9-15
1 තිමෝති 2:12
උත්පත්ති 3:16
1 කොරින්ති 11:3
ශුද්ධවර ලූක් 8:1-3
උත්පත්ති 2:18
එපීස 5:22-33
1 තිමෝති 2:11-15
ශුද්ධවර ලූක් 10:38-42
තීතස් 2:3-5
1 කොරින්ති 11:2-16
ක්‍රියා 18:26
1 කොරින්ති 14:33-35
1 තිමෝති 2:11
එපීස 5:22-24
රෝම 16:1
තීතස් 2:4-5
එපීස 5:22
1 තිමෝති 5:14
ශුද්ධවර මතෙව් 27:55-56
1 කොරින්ති 14:34-35
වීරාවලිය 4:4
රෝම 16:7
එපීස 5:21
තීතස් 2:1
1 කොරින්ති 11:7
හිතෝපදේශ 31:10-31
1 තිමෝති 2:13-14
1 තිමෝති 3:2
1 තිමෝති 3:11
උත්පත්ති 1:27
එපීස 5:23
තීතස් 2:3
1 පේදුරු 3:7
කොලොස්සි 3:18-19
උත්පත්ති 1:26-28
1 පේදුරු 3:1-7
හිතෝපදේශ 12:4
1 කොරින්ති 14:34
කොලොස්සි 4:15
පිලිප්පි 4:2-3