වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
එපීස 2:8-9
තීතස් 2:11
රෝම 11:6
ක්‍රියා 15:11
හෙබ්‍රෙව් 4:16
ක්‍රියා 20:32
ජාකොබ් 4:6
එපීස 1:7
රෝම 5:1-2
තීතස් 3:7
රෝම 3:20-24
ශුද්ධවර ජොහන් 1:17
2 තිමෝති 2:1
2 තිමෝති 1:9
2 කොරින්ති 12:9
රෝම 3:24
ක්‍රියා 20:24
1 පේදුරු 5:10
එපීස 2:4-9
රෝම 2:8-10
1 කොරින්ති 15:10
එපීස 2:5
තීතස් 2:11-12
2 කොරින්ති 12:8-9
ශුද්ධවර ජොහන් 1:14
එපීස 4:7
2 පේදුරු 1:2
රෝම 1:7
රෝම 5:17
ශුද්ධවර ජොහන් 1:16
තීතස් 2:11-14
රෝම 5:2
2 කොරින්ති 6:1
2 තෙසලෝනික 1:12
1 තිමෝති 1:13-16
රෝම 6:23
රෝම 3:23
2 කොරින්ති 9:8
ජාකොබ් 2:8
1 ජොහන් 5:3
2 පේදුරු 3:9
ක්‍රියා 2:38
රෝම 3:27
ජාකොබ් 2:12
රෝම 7:12
රෝම 1:16