වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 තිමෝති 3:15
ශුද්ධවර ජොහන් 6:54
ශුද්ධවර ජොහන් 8:32
යෙසායා 40:31
හබක්කුක් 2:3
ධර්මදේශකයා 3:1
ගීතාවලිය 27:14
ශුද්ධවර මාක් 6:3
ශුද්ධවර ජොහන් 12:48
ශුද්ධවර ජොහන් 1:1
ගලාති 6:9
ගීතාවලිය 31:15
ගලාති 1:19
මලාකි 1:11
2 පේදුරු 3:8
ගීතාවලිය 37:7
ධර්මදේශකයා 3:11
විලාප ගී 3:25-26
ක්‍රියා 1:7
ගලාති 4:4
එපීස 5:16
ශුද්ධවර ජොහන් 3:3-5
හෙබ්‍රෙව් 12:14
උත්පත්ති 1:1
විලාප ගී 3:25
ගීතාවලිය 145:15
ධර්මදේශකයා 8:6
රෝම 8:28
හිතෝපදේශ 3:5-6
එපීස 1:10
ශුද්ධවර ජොහන් 16:13
ගලාති 4:19
ශුද්ධවර මතෙව් 16:18
ශුද්ධවර මතෙව් 18:15-18
එපීස 1:22-23
එපීස 5:23
ක්‍රියා 4:32
1 කොරින්ති 1:10
ශුද්ධවර ජොහන් 14:6
ශුද්ධවර ජොහන් 14:6-28
ගීතාවලිය 37:7-9
ගීතාවලිය 49:1