වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
කොලොස්සි 4:2
2 කොරින්ති 2:14-15
ජෝනා 2:9
1 තෙසලෝනික 5:18
කොලොස්සි 3:15-17
1 කොරින්ති 15:57
ගීතාවලිය 100:4
1 වංශාවලියේ 16:34
රෝම 1:21
පිලිප්පි 4:6
ගීතාවලිය 69:30
2 කොරින්ති 9:15
1 තෙසලෝනික 5:16-18
පිලිප්පි 4:6-7
කොලොස්සි 1:12
ජාකොබ් 1:17
එපීස 5:4
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 22:29
ගීතාවලිය 103:2
දානියෙල් 6:10
ගීතාවලිය 107:1
එපීස 5:20
ගීතාවලිය 9:1
ශුද්ධවර ජොහන් 3:16
කොලොස්සි 3:2
කොලොස්සි 3:16
ගීතාවලිය 107:8
ගීතාවලිය 119:62
එළිදරව්ව 11:17
කොලොස්සි 3:15-17
ගීතාවලිය 106:1
හෙබ්‍රෙව් 12:28
ගීතාවලිය 107:1-2
2 සාමුවෙල් 22:49
1 තෙසලෝනික 1:2
1 තිමෝති 2:1-2
ශුද්ධවර ජොහන් 11:41
ගීතාවලිය 118:1-18
ගීතාවලිය 20:4
ගීතාවලිය 30:12
ගීතාවලිය 95:2
2 කොරින්ති 9:11
2 කොරින්ති 2:14
පිලිප්පි 4:19
රෝම 11:36
ගීතාවලිය 105:1
ක්‍රියා 16:40