වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
2 තෙසලෝනික 2:13
2 තිමෝති 2:21
ක්‍රියා 26:18
කොලොස්සි 2:11
කොලොස්සි 3:1-5
එපීස 1:13
නික්මයාම 13:2
නික්මයාම 31:13
ගලාති 2:20
හෙබ්‍රෙව් 2:11
හෙබ්‍රෙව් 9:14
හෙබ්‍රෙව් 10:10-14
හෙබ්‍රෙව් 12:10-14
හෙබ්‍රෙව් 13:12
1 කොරින්ති 1:2
1 කොරින්ති 6:11
1 ජොහන් 1:9
1 ජොහන් 3:9
1 පේදුරු 1:2
1 තෙසලෝනික 4:3
1 තෙසලෝනික 5:23
2 කොරින්ති 5:17
1 තෙසලෝනික 4:3
1 තෙසලෝනික 5:23
2 කොරින්ති 5:17
2 කොරින්ති 12:21
ශුද්ධවර ජොහන් 17:17-19
පිලිප්පි 1:6
පිලිප්පි 2:13
රෝම 6:6
රෝම 15:16
2 පේදුරු 1:2-4
1 තෙසලෝනික 4:3-5
ශුද්ධවර ජොහන් 15:1-4
රෝම 6:1-23