වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
ක්‍රියා 4:29-31
2 කොරින්ති 3:12
ක්‍රියා 14:3
ක්‍රියා 13:46
ක්‍රියා 19:8
පිලෙමොන් 1:8
ක්‍රියා 18:26
ශුද්ධවර මාක් 15:43
ක්‍රියා 28:31
ක්‍රියා 4:29-30
හිතෝපදේශ 28:1
උත්පත්ති 18:23-32
ගීතාවලිය 138:3
එපීස 3:12
ශුද්ධවර ජොහන් 4:17
හෙබ්‍රෙව් 10:19
හෙබ්‍රෙව් 4:16
හෙබ්‍රෙව් 13:6
එපීස 6:19-20
ක්‍රියා 4:13
1 තිමෝති 3:13
1 තෙසලෝනික 2:2
පිලිප්පි 1:20
2 තිමෝති 1:7
1 කොරින්ති 16:13
හිතෝපදේශ 14:26
ගීතාවලිය 27:14
රෝම 1:16
1 වංශාවලියේ 28:20
1 කොරින්ති 15:58
එපීස 6:10
යෙසායා 54:4
ශුද්ධවර ජොහන් 14:27
ශුද්ධවර මාක් 5:36
පිලිප්පි 1:28
ශුද්ධවර ජොහන් 7:26
ක්‍රියා 5:29
ජෝෂු 1:7
එසකියෙල්ගේ 3:9
ක්‍රියා 9:29
පිලිප්පි 1:1
1 තිමෝති 3:1
1 කොරින්ති 3:12
හෙබ්‍රෙව් 10:1
1 පේදුරු 5:10