වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 තිමෝති 5:8
2 කොරින්ති 4:16
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 32:7
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 34:7
ධර්මදේශකයා 7:10
නික්මයාම 20:12
උත්පත්ති 6:3
උත්පත්ති 25:8
යෙසායා 40:29
යෙසායා 46:4
ජෝබ් 5:26
ජෝබ් 12:12-20
ජෝබ් 32:7
ජෝවෙල් 2:28
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 19:32
පිලෙමොන් 1:9
ගීතාවලිය 71:9
ගීතාවලිය 71:18
ගීතාවලිය 73:26
ගීතාවලිය 90:10-12
ගීතාවලිය 91:16
හිතෝපදේශ 17:6
හිතෝපදේශ 20:29
හිතෝපදේශ 23:22
ගීතාවලිය 37:35
1 වංශාවලියේ 29:28
1 රාජාවලියේ 3:14
ගීතාවලිය 103:5
තීතස් 2:3
1 තිමෝති 5:1-2
ගීතාවලිය 71:8-9
පිලිප්පි 3:20-21
යෙසායා 46:3-4
ගීතාවලිය 92:12-15
ධර්මදේශකයා 12:1-7