වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
හෙබ්‍රෙව් 10:22
ජාකොබ් 2:10
හෙබ්‍රෙව් 10:2
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 5:17
ගීතාවලිය 32:1-6
ජෙරමියා 51:5
හොසියා 5:15
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 5:14-19
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 7:1-10
උත්පත්ති 26:10
ගණන් කථාව 5:5-10
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 5:1-5
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 5:15-16
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 4:2-3
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 4:13
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 4:27
ගීතාවලිය 32:1-5
යෙසායා 6:7
1 ජොහන් 1:9
රෝම 8:1
හෙබ්‍රෙව් 9:14
ගීතාවලිය 103:12
2 කොරින්ති 5:17
රෝම 3:21-23
2 කොරින්ති 5:21
මීකා 7:19
1 ජොහන් 3:19-20
රෝම 6:23
යෙසායා 43:25
එළිදරව්ව 12:10
2 කොරින්ති 7:10
හෙබ්‍රෙව් 4:16
රෝම 8:31-39
රෝම 3:26
රෝම 14:23
ශුද්ධවර ජොහන් 3:17
හිතෝපදේශ 16:4
ක්‍රියා 3:19
1 ජොහන් 2:1
උත්පත්ති 20:6-16
යෙසායා 53:10
ශුද්ධවර ලූක් 15:18-19
ශුද්ධවර මතෙව් 18:21-35