වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 කොරින්ති 3:15
ක්‍රියා 27:21
පිලිප්පි 3:7-8
1 කොරින්ති 3:13-15
උත්පත්ති 31:39
යෙසායා 47:8
එළිදරව්ව 21:4
ශුද්ධවර මතෙව් 5:4
ශුද්ධවර ජොහන් 8:32
1 තිමෝති 3:15
1 කොරින්ති 15:55
ධර්මදේශකයා 9:5
ශුද්ධවර ජොහන් 6:54
ශුද්ධවර මාක් 6:3
ශුද්ධවර ජොහන් 14:1-3
ශුද්ධවර ජොහන් 5:28-29
ධර්මදේශකයා 12:7
රෝම 14:8
රෝම 8:28
1 තෙසලෝනික 4:13-18
ගලාති 1:19
මලාකි 1:11
1 තෙසලෝනික 4:16
උත්පත්ති 2:7
ශුද්ධවර ජොහන් 11:25
ගීතාවලිය 146:4
ගීතාවලිය 115:17
1 කොරින්ති 15:54
2 කොරින්ති 5:8
1 තෙසලෝනික 4:13-14
ගීතාවලිය 23:4
2 කොරින්ති 5:10
ශුද්ධවර මතෙව් 25:21
රෝම 6:23
හෙබ්‍රෙව් 9:27
ශුද්ධවර ජොහන් 3:3-5
හෙබ්‍රෙව් 12:14
ශුද්ධවර ජොහන් 3:16
ශුද්ධවර ජොහන් 11:11-13
ක්‍රියා 2:29