වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 තිමෝති 6:17-19
ශුද්ධවර ලූක් 19:1-10
ශුද්ධවර මාක් 4:19
ශුද්ධවර ලූක් 18:18-30
එළිදරව්ව 3:17
ශුද්ධවර ලූක් 16:1-3
ශුද්ධවර මාක් 12:43-44
ශුද්ධවර ලූක් 19:1-27
ශුද්ධවර ලූක් 18:22-23
ශුද්ධවර මාක් 12:41-44
ශුද්ධවර මතෙව් 25:14-30
ශුද්ධවර මතෙව් 13:22
හිතෝපදේශ 13:22
හිතෝපදේශ 3:9-10
හිතෝපදේශ 10:4
හිතෝපදේශ 18:11
හොසියා 12:8
සෙකරියා 14:14
ධර්මදේශකයා 5:19
ධර්මදේශකයා 6:2
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 8:18
හිතෝපදේශ 10:22
ගීතාවලිය 37:16-17
හිතෝපදේශ 15:16-17
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 8:17-18
හිතෝපදේශ 10:15
ගීතාවලිය 39:4-6
ධර්මදේශකයා 5:8-17
ගීතාවලිය 49:10-20
ගීතාවලිය 52:7
ධර්මදේශකයා 5:10
2 වංශාවලියේ 1:11-12
1 රාජාවලියේ 3:11-13
හිතෝපදේශ 28:8
ගීතාවලිය 112:1-3
ශුද්ධවර මතෙව් 6:33
ශුද්ධවර මතෙව් 6:24
හිතෝපදේශ 21:5
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 15:11
1 කොරින්ති 16:2
1 පේදුරු 5:2
ශුද්ධවර ලූක් 16:19-31
1 තිමෝති 6:10
ශුද්ධවර ලූක් 6:20
හිතෝපදේශ 22:7
ශුද්ධවර මතෙව් 6:19-21