වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
ජාකොබ් 1:27
ක්‍රියා 6:1
1 තිමෝති 5:3-16
1 තිමෝති 5:9
1 තිමෝති 5:3
1 තිමෝති 5:16
ක්‍රියා 9:39
ක්‍රියා 6:1-6
1 තිමෝති 5:11-14
1 කොරින්ති 7:8-9
ගීතාවලිය 68:5
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 14:29
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 16:11-14
ජෙරමියා 49:11
මලාකි 3:5
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 14:28-29
ජෝබ් 22:9
විලාප ගී 5:3
නික්මයාම 22:22-24
යෙසායා 10:1-2
නික්මයාම 22:24
ජෙරමියා 15:8
ජෝබ් 27:15
යෙසායා 10:2
ජෙරමියා 18:21
ගීතාවලිය 78:64
නික්මයාම 22:22
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 27:19
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 24:17
ශුද්ධවර ලූක් 2:37
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 10:18
යෙසායා 1:17
රෝම 7:3
1 තිමෝති 5:4
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 24:19-21
ජෝබ් 24:3
එසකියෙල්ගේ 22:7
1 තිමෝති 5:10
හිතෝපදේශ 15:25
සෙකරියා 7:10
ශුද්ධවර මාක් 12:42-43
ජෝබ් 29:13
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 24:19
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 26:12
1 තිමෝති 5:5
ජෙරමියා 7:6
ගීතාවලිය 94:6
ගීතාවලිය 146:9