වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 රාජාවලියේ 7:23
ගණන් කථාව 11:11
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 1:11
ලෙවී ව්‍යවස්ථාව 20:13
1 කොරින්ති 6:9-11
1 කොරින්ති 10:13
රෝම 1:20
පිලිප්පි 4:19
ගීතාවලිය 55:22
2 තිමෝති 3:16
ශුද්ධවර ලූක් 23:34
උත්පත්ති 1:31
ගීතාවලිය 104:9
උත්පත්ති 6:12
උත්පත්ති 7:20
උත්පත්ති 8:5-9
උත්පත්ති 9:11
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 11:11
ශුද්ධවර ලූක් 11:11
ගණන් කථාව 1:11
ජෝෂු 1:11
1 කොරින්ති 6:9
ශුද්ධවර ජොහන් 1:8
ගණන් කථාව 10:29