වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 සාමුවෙල් 28:15
ක්‍රියා 2:17
දානියෙල් 1:17
ධර්මදේශකයා 5:7
උත්පත්ති 20:3
උත්පත්ති 40:8
උත්පත්ති 42:9
ජෙරමියා 23:32
ශුද්ධවර මතෙව් 2:13
ශුද්ධවර මතෙව් 2:19
ගණන් කථාව 12:6
සෙකරියා 10:2
ජෝවෙල් 2:28
යෙසායා 29:7-8
දානියෙල් 7:1-3
ද්විතීය නීති සංග්‍රහය 13:1-3
උත්පත්ති 41:25-27
ශුද්ධවර මතෙව් 1:20-23
උත්පත්ති 41:8-12
ජෝබ් 33:14-18