වයසට යාම
සතුන්
දරුකමට හදා ගැනීම
උපන් දිනය
අලංකාරය
තනිව සිටීම
ආලය
මරණය
අවපාතය
බලාපොරොත්තු සුන්වීම
විචාර බුද්ධිය
ව්යායාම කරන්න
ආචාර ධර්ම
නිරාහාරව සිටීම
ආදරය සොයා ගැනීම
අවධානය යොමු කරන්න
පවුලක්
ආහාර
වරද
සෞඛ්‍යය
සතුට
නිරය
වඳභාවය
රැකියා අහිමිවීම
අලාභය
මානසික රෝග
සංගීතය
විවාහ
දෙවියන්ට මුල් තැන දීම
වේදනාව
දෙමාපිය
අරගලයක්
ලිංගිකත්වය
අත්හදා බැලීම්
පරීක්ෂාව
පිරිමින් සඳහා පදය
කාන්තාවන් සඳහා පද
යුද්ධය
ධනය
වැන්දඹුවන්
1 කොරින්ති 13:4
ගලාති 5:26
ජාකොබ් 3:14-16
රෝම 1:29
1 පේදුරු 2:1
ගලාති 5:19-21
තීතස් 3:3
1 තිමෝති 6:4
ජාකොබ් 3:14-16
1 පේදුරු 2:1-2
පිලිප්පි 1:15
1 තිමෝති 6:4-5
රෝම 1:28-32
ගලාති 5:19-26
ජාකොබ් 3:14-15
හිතෝපදේශ 14:30
ජෝබ් 5:2
ධර්මදේශකයා 4:4
හිතෝපදේශ 3:31
හිතෝපදේශ 23:17
හිතෝපදේශ 24:1
ජෝබ් 5:2-3
හිතෝපදේශ 27:4
1 කොරින්ති 3:3
රෝම 13:13
ශුද්ධවර මතෙව් 27:18
ක්‍රියා 13:45
ගීතාවලිය 37:1
ක්‍රියා 7:9
ශුද්ධවර මාක් 15:10
ක්‍රියා 17:5
ජාකොබ් 4:5
උත්පත්ති 26:14
ශුද්ධවර ජොහන් 8:32
ගීතාවලිය 73:3
යෙසායා 26:11
එසකියෙල්ගේ 35:11
නික්මයාම 20:17
1 තිමෝති 3:15
එස්තර් 5:13
ගලාති 5:1
ජූද් 1:24
ගීතාවලිය 73:17-20
උත්පත්ති 31:1
ගණන් කථාව 16:3
ගීතාවලිය 106:16