Imamat 20:9
Ulangan 28:15
Keluaran 21:17
Yeremia 15:10
Galatia 3:13
Keluaran 34:7
Lukas 6:28
Bilangan 14:18
Kejadian 3:17
Amsal 26:2
Ulangan 5:9
Galatia 5:1
Keluaran 20:5
2 Korintus 5:17
1 Yohanes 4:4
2 Samuel 16:5-8
Ulangan 21:23
Keluaran 20:5-6
1 Samuel 17:43
Yehezkiel 18:20
Yeremia 31:29-30
Keluaran 20:6
Ulangan 18:10-12
Roma 8:37-39
1 Petrus 5:8-9
Kejadian 3:17-19
Kejadian 4:10-12
Kejadian 9:18-27
1 Raja 2:32-46
Ayub 2:9
Ayub 19:17
Ayub 1:10
Ef 6:10-17
Matius 5:22
Roma 3:23
Roma 6:23
Kejadian 9:25
Mazmur 104:9
Kejadian 6:12
Kejadian 7:20
Kejadian 8:5-9
Kejadian 9:11
Roma 12:14