1 Korintus 16:14
1 Yohanes 4:8-18
Yohanes 3:16
1 Petrus 4:8
Kolose 3:14
Yohanes 13:34-35
Yohanes 15:13
1 Korintus 13:13
1 Yohanes 4:19
Amsal 10:12
1 Yohanes 4:7